top of page

General Data Protection Regulation (GDPR) in voege vanaf 25/05/2018

 

 

1. Algemeen 

Trudo Dakmaterialen BV vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. Trudo Dakmaterialen BV wil haar klanten en de gebruikers van haar diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Trudo Dakmaterialen BV vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens Trudo Dakmaterialen BV verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.

 

Trudo Dakmaterialen BV nodigt haar klanten uit de tijd te nemen om deze Privacy Policy goed door te nemen, samen met de Algemene Voorwaarden.

 

2. Toepassing

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van Trudo Dakmaterialen BV.

 

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ("Algemene Verordening Gegegevensbescherming"), de wet van 8 december 1992 ("Privacywet"), de wet van 13 juni 2005 ("Wet Elektronische Communicatie") en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

Trudo Dakmaterialen BV streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer Trudo Dakmaterialen BV uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent, gelieve de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zijnde "https://www.privacycommission.be/nl" te raadplegen aub.

 

3. Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

Onder "persoonsgegevens" wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 

De persoonsgegevens die Trudo Dakmaterialen BV verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de klant zelf invoert via onze website.

 

Trudo Dakmaterialen BV treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy.

 

4. Doeleinden

Trudo Dakmaterialen BV verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

 

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

 

Wanneer wij toestemming hebben gekregen;

Voor het opstellen van offertes en facturen

In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract.

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt Trudo Dakmaterialen BV persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

 

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

In heel wat gevallen is Trudo Dakmaterialen BV wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kan Trudo Dakmaterialen BV worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.

 

5. Beveiliging

Trudo Dakmaterialen BV streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel op kantoor als op het netwerk van Trudo Dakmaterialen BV. Trudo Dakmaterialen BV draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.

 

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

 

6. Verstrekken van gegevens aan derden

Trudo Dakmaterialen BV geeft geen persoonsgegevens aan derden tenzij:

 

Dit nodig is voor onze dienstverlening.

 

Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij samen met onderaannemers in. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geslecteerd en er is steeds een overeenkomst tussen Trudo Dakmaterialen BV en deze derde partij conform de toepasselijke wetgeving. 

 

Er een wettelijke verplichting is.

 

Trudo Dakmaterialen BV verwijst hiervoor naar punt 4 van deze Privacy Policy.

 

7. Rechten van de betrokkene

 

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van Trudo Dakmaterialen BV, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

 

U kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@trudodakmaterialen.be of een brief te sturen naar Trudo Dakmaterialen BV, Sint-Jorisstraat 4550, bus 1, 3800 Sint-Truiden. Men zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

 

Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy.

 

Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) ( commission@privacycommission.be).

 

Recht op bezwaar

 

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van Trudo Dakmaterialen BV. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt Trudo Dakmaterialen BV de verwerking van die persoonsgegevens tenzij Trudo Dakmaterialen BV dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Recht op inzage en transparantie

 

U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen:

 

• Of wij persoonsgegevens van u verwerken;

 

• Voor welke doeleinden wij die verwerken;

 

• Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;

 

• Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;

 

• Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;

 

• Welke rechten u heeft.

 

Recht op rectifictie en gegevenswissing

 

U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor kan u ons contacteren via onze website www.trudodakmaterialen.be, per mail naar info@trudodakmaterialen.be of telefonisch op 011/60.21.26. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals in geval van een verhuis.

 

U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

 

de persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden;

er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;

u bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door Trudo Dakmaterialen BV;

de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of

de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Trudo Dakmaterialen BV rust.

Trudo Dakmaterialen BV zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal Trudo Dakmaterialen BV eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.

 

Trudo Dakmaterialen BV kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Trudo Dakmaterialen BV bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).

 

Recht op beperking van de verwerking

 

Ook heeft u als betrokkene het recht om van Trudo Dakmaterialen BV de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:

 

u betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die Trudo Dakmaterialen BV in staat stelt de juistheid ervan te controleren;

de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

Trudo Dakmaterialen BV heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Trudo Dakmaterialen BV zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door Trudo Dakmaterialen BV.

 

8. Bewaartermijnen

Trudo Dakmaterialen BV bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 4 te realiseren.

 

De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Trudo Dakmaterialen BV bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van uw contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

 

9. Contactgegevens

 

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan:

 

Trudo Dakmaterialen BV, Sint-Jorisstraat 4550, bus 1, 3800 Sint-Truiden - Tel.: 011/60.21.26 - info@trudodakmaterialen.be - www.trudodakmaterialen.be

 

10. Wijzigingen

 

Trudo Dakmaterialen BV behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Het verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

bottom of page